Általános értékesítési feltételek (ÁSZF)

of HoKa Gesellschaft für Lüftungsformteile aus Kunststoffen mbH, Reutherstraße 12, 53773 Hennef, Németország, bejegyezve a Siegburgi Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában RB 2465 alatt.

§ 1 Általános - Alkalmazási terület
Ezek az Általános Eladási Feltételek (ÁSZF) szabályozzák a vevőinkkel való jogviszonyt minden szállításunk és szolgáltatásunk tekintetében. Ezek vonatkoznak továbbá az ügyféllel való minden üzletkötés kezdeményezésére, megkötésére és lebonyolítására, ami a jövőbeni üzleteket is magában foglalja. Az ügyfél ezzel ellentétes vásárlási vagy megrendelési feltételei nem érvényesek, kivéve, ha ehhez kifejezetten írásban hozzájárulunk. A jelen ÁSZF kizárólag gazdasági társaságokra (BGB 14. §), közjogi jogi személyekre vagy közjogi különalapokra vonatkoznak.

2. § Írásbeli forma
2.1. Amennyiben ezek az ÁSZF bejelentéseket vagy nyilatkozatokat írnak elő, ezeket írásban kell megtenni. Amennyiben a törvény lehetővé teszi, az e-mailben vagy faxon küldött értesítések vagy nyilatkozatok is megfelelnek az írásbeliség követelményének.
2.2. A szerződés bármilyen módosítását írásban kell megtenni. Az írásbeliség követelményétől való eltérésre vonatkozó megállapodásnak is írásba kell foglalnia. A szóban kötött egyedi, kiegészítő vagy mellékmegállapodások ellenőrzésének lehetőségét ez nem érinti.

3. § A szerződés megkötése
3.1. Az ügyfeleinknek átadott árkatalógusunkban található ajánlatok és információk mindig nem kötelező érvényűek és változhatnak. A szerződéskötést az ügyfél postai úton, e-mailben, faxon és - kivételes esetekben - telefonon ajánlja fel. A szerződéses kötelezettségek azonban minden esetben csak akkor keletkeznek, amikor az ügyfél megkapja írásbeli megrendelésünk visszaigazolását (elfogadás, Annahme). Ez vonatkozik a különleges tételek és a megrendelői vázlatok alapján készített egyedi termékek esetében is.
3.2. Értékesítési képviselőink csak üzleti tranzakciók kezdeményezésére, nem pedig szerződéskötésre jogosultak, kivéve, ha erre kifejezetten felhatalmazást kaptak, és ezt a felhatalmazást a megrendelőnek igazolni tudják.

4. § Külkereskedelmi előírások
4.1. Amennyiben olyan körülmények jutnak a tudomásunkra, amelyek a szerződés megkötéséből vagy teljesítéséből adódóan nemzeti vagy nemzetközi előírások (különösen engedélyezési követelmények vagy import/export előírások) jelenlegi vagy jövőbeli megsértésének feltételezését indokolják, ezt haladéktalanul és hitelt érdemlően jelenteni kell a megrendelőnek. Ezt követően ésszerű időt kapunk a helyzet további vizsgálatára. Kölcsönösen megállapodunk abban, hogy ennek a felülvizsgálati időszaknak az időtartama, valamint az esetlegesen szükséges hatósági eljárásokhoz szükséges időtartam nem tekinthető késedelmes szolgáltatásnak. Amennyiben a szükséges engedélyt vagy egyéb hatósági jóváhagyást nem adják meg, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ne teljesítsük az általunk vállalt szolgáltatást, és elálljunk a szerződéstől.
4.2. Az áruinknak az ügyfél által az úgynevezett embargóországokban (teljes embargó, részleges embargó) vagy korlátozott személyeknek történő viszonteladásához előzetes hozzájárulásunk szükséges. A vevő vállalja, hogy a szállított árukat semmilyen katonai vagy nukleáris célra nem használja fel, és nem adja el harmadik személyeknek a fent említett célú felhasználásra, illetve nem közvetve vagy közvetlenül más módon nem közvetíti azokat ilyen harmadik személyeknek.
4. A vevő vállalja, hogy a szállított árukat nem használja fel katonai vagy nukleáris célokra..3. Kérésünkre a vevő haladéktalanul, legkésőbb tíz munkanapon belül (hétfőtől péntekig) átadja nekünk a vonatkozó végfelhasználási dokumentumokat a törvényben vagy a Szövetségi Gazdasági és Exportellenőrzési Hivatal (BAFA) által meghatározott formátumban.
4.4. A vevő kizárólagosan felelős azon ország vonatkozó külkereskedelmi és egyéb jogszabályainak betartásáért, amelybe a szállítást teljesíteni kívánja. A szerződéskötéskor írásban tájékoztatnia kell bennünket az ezekből a rendelkezésekből eredő különleges körülményekről, pl. a német exportlista, az EK kettős felhasználású termékekről szóló rendeletének I. és IV. melléklete vagy az USA kereskedelmi ellenőrzési listája tekintetében.
4.5. A 2-4. pontban foglalt rendelkezések be nem tartása esetén a vevő felelős velünk szemben az ebből eredő károkért, és első felszólításra mentesíti bennünket az ebből eredő, külső felekkel szemben felmerülő harmadik fél követelések alól.

§ 5 Exportbizonyítvány
Ha a Németországi Szövetségi Köztársaságon kívül lakóhellyel rendelkező ügyfél vagy megbízottja a tőlünk megrendelt árukat összegyűjti és az országon kívülre szállítja vagy küldi, az ügyfélnek haladéktalanul be kell nyújtania nekünk az adózási célokra szükséges exportbizonyítványt. Ha ez az igazolás nem kerül bemutatásra, a vevőnek a Németországi Szövetségi Köztársaságon belüli szállításokra vonatkozó nettó számlaösszeg mellett a törvényes hozzáadottérték-adót is meg kell fizetnie.

6. § Szállítási határidők; vis maior; részszállítás, szállítási késedelem; kockázatátadás
6.1. Szállításaink az Inco-terms 2010 EXW (ex works) záradékának megfelelően történnek, azaz vagy a vevő által a telephelyünkön történő átvétellel, vagy kérésre a vevő költségére történő szállítással (Versand "unfrei"). Eltérő szállítási feltételek csak akkor érvényesek, ha azokban kifejezetten megállapodtunk. A megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatjuk az ügyfelet az átvétel vagy a szállítás feladásának várható időpontjáról. A szállítási határidők naptári hetekben vannak becsülve, és a rendelés visszaigazolásán szerepelnek. A kötelező szállítási időpontok kifejezett visszaigazolást igényelnek. A szállítási és áruszállítási határidők betartása feltételezi az ügyfél által benyújtandó valamennyi dokumentum, szükséges engedély és jóváhagyás időben történő kézhezvételét, valamint a megállapodás szerinti fizetési feltételek és egyéb kötelezettségek betartását az ügyfél részéről. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek időben, a határidők ennek megfelelően meghosszabbításra kerülnek. A kötelezően vállalt szállítási határidő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az ügyfél az adott időpontig értesítést kapott az átvételi készségről, vagy értesítést kapott a szállítási készségről, és az árut az adott időpontig el is szállították. A szállítási határidők akkor is teljesítettnek tekintendők, amikor az átvételi vagy szállítási készenlétről szóló értesítés megérkezik, ha az áru átvétele vagy elszállítása önhibánkon kívül nem lehetséges.
6.2. Bármilyen jellegű vis maior, vagy egyéb olyan akadályok, amelyekért nem vagyunk felelősek, és amelyek csökkentik, késleltetik, megakadályozzák vagy ésszerűtlenné teszik a gyártást, szállítást, átvételt vagy fogyasztást, az üzemzavar időtartamára és mértékére mentesítenek minket a szállítási vagy az átvételben való közreműködési kötelezettség alól. Ha a szállítás és/vagy az átvétel a zavar következtében nyolc hetet meghaladóan késik, jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől. A beszerzési forrásaink részleges vagy teljes kiesése esetén nem vagyunk kötelesek ismeretlen előszállítókat igénybe venni. Ebben az esetben jogosultak vagyunk a rendelkezésre álló árukészleteinket saját igényeink figyelembevételével elosztani. A megrendelő egyéb igényei nem érvényesülnek. Vis maiornak minősülnek az olyan körülmények és események, amelyeket a szokásos üzletmenet során kellő gondossággal és körültekintéssel nem lehetett volna elhárítani; ide tartoznak különösen az előre nem látható üzemzavarok, tranzit- vagy szállítási zavarok, tűzkár, árvíz, előre nem látható munkaerőhiány (beleértve a járványok és járványszerű megbetegedések miattiakat is), energia-, nyers- vagy segédanyaghiány, valamint a sztrájk, a munkabeszüntetés és a hatósági rendeletek.
6.3. A kötelező szállítási határidők betartása attól függ, hogy a beszállítóinktól kapott szállítmányokat helyesen és időben megkapjuk-e, feltéve, hogy a beszállítóink időben történő szállításának elmulasztása nem a mi hibánkból következik be.
6.4. A felhasználó jogosult arra, hogy ésszerű mértékben részszállításokat kapjon, és ezekről számlát kapjon, amennyiben a szerződés teljesítését nem befolyásolja vagy késlelteti indokolatlanul. A helyettesíthető áruk (generikus áruk, különösen apró alkatrészek) esetében jogosultak vagyunk az előírt mennyiségtől legfeljebb 5 százalékkal eltérni.
6.5. Késedelem csak akkor minősül késedelemnek, ha a szállítás vagy szolgáltatás esedékes, és a megrendelő kifejezett írásbeli felszólítást adott. Ha a megrendelőnek a szállítási vagy teljesítési késedelem miatt kár keletkezik, a késedelem minden egyes teljesített késedelmes hét után 0,5 százalékos kártérítést követelhet, de összesen legfeljebb a késedelemben lévő áru vagy szolgáltatás árának 5 százalékát.
6..6. Mind a megrendelőnek a szállítás vagy teljesítés késedelme miatti kártérítési igényei, mind a szállítás vagy teljesítés helyetti kártérítési igények, amelyek meghaladják a 6.5. pontban meghatározott határértékeket, minden késedelmes szállítás vagy teljesítés esetén kizártak, még a számunkra meghatározott szállítási vagy szolgáltatási határidő lejárta után is. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha szándékosság, súlyos gondatlanság vagy élet, testi épség vagy egészség sérülése esetén a felelősség kötelező. A megrendelő a szerződéstől csak a törvényi rendelkezések keretein belül állhat el, amennyiben a késedelmes teljesítésért mi vagyunk felelősek. A fenti rendelkezések nem jelentenek a bizonyítási teher megváltozását az ügyfél hátrányára.
6.7. A szállítási teljesítés helye a mindenkori szállítási telephelyünk helye. A fizetési teljesítés helye a telephelyünk.
6.8. a) A kockázatátadás az Incoterms 2010 EXW (ex works) záradékának megfelelően történik. A ránk bízott szállítási tárgyak vagy áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata a munkaszerződés szerinti feldolgozás (befejezés) céljából így az átvételi készség bejelentésekor száll át a megrendelőre. Ha az áru elszállítása a megrendelő kérésére történik, a szállítási személynek történő átadás és a vásárolt tételnek a gyárunkból vagy raktárunkból szállítás céljából történő elhagyása az átvételi készenlét bejelentésével egyenértékű. Minden szállítás a vevő kockázatára történik a szállítási üzemünk vagy raktárunk elhagyásával, még akkor is, ha fuvardíjas szállításban állapodtunk meg.
(b) A kockázat az átvételi vagy szállítási készenlét bejelentésével akkor is a vevőre száll át, ha az átvétel vagy a szállítás a vevő kérésére vagy olyan okból, amelyért ő felelős, késik, vagy önhibánkon kívül válik lehetetlenné. Ezekben az esetekben jogosultak vagyunk az árut az ügyfél költségére és kockázatára, saját belátásunk szerint tárolni, minden szükséges vagy ésszerű intézkedést megtenni az áru megőrzése érdekében, és az árut leszállított állapotban számlázni. Az átvételi késedelemre vonatkozó törvényi rendelkezések nem érintik ezt. Az ésszerű átvételi határidőt követően jogosultak vagyunk arra is, hogy a szállított árut más célra felhasználjuk, és az ügyfélnek ésszerű módon meghosszabbított határidővel szállítsuk, vagy az ügyfélnek saját költségére és kockázatára szállítsuk.
(c) A felmerülő (többlet)költségeket az ügyfél viseli. A tárolásért a számlaösszeg 0,5%-ának megfelelő átalánydíj kerül felszámításra minden egyes megkezdett hónapra, a begyűjtésről vagy a szállításra való átvételről szóló értesítéssel kezdődően, kivéve, ha az ügyfél bizonyítja, hogy a felhasználónak nem, vagy csak csekély mértékben keletkezett kára.

7. § Lehívások
7.1. Lehívott szállítás esetén a lehívás időpontjától kezdődően ésszerű gyártási határidőket kapunk. A lehívási megrendelések esetében a részszállítások esetében a szállítási határidőket a kapacitástervezésünk és az alapanyag beszerzésének megvalósíthatósága figyelembevételével állapítjuk meg.
7.2. A lehívási megrendelések és a szállítási ütemtervek kifejezett megállapodást igényelnek (a lehívási megrendelésről általában és a szállítási határidőről). Ugyanakkor mindig jogosultak vagyunk a teljes lehívási megrendeléshez szükséges anyagot beszerezni és a teljes rendelési mennyiséget azonnal legyártani.
7.3. A lehívási megrendelések esetében - eltérő megállapodás hiányában - 6 hónapos lehívási határidőt biztosítunk attól a naptól számítva, amikor a megrendelés a megrendelőhöz beérkezik. Ha ez az időszak anélkül telik le, hogy a lehívás megtörtént volna, jogosultak vagyunk saját belátásunk szerint a termékeket kiszámlázni vagy a szerződéstől elállni és kártérítést követelni.

8. § Árak, árfizetési határidők, szállítási költségek, fizetési módok
8.1. A vételár vagy a munkadíj a megrendelésünk visszaigazolásában szerepel, és nettó összeg, amely belföldi ügyletek esetén mindig a törvényes forgalmi adóval terhelt. Jogosultak vagyunk áremelésre, ha törvényes díjak vagy illetékek terhelik az áruforgalmat vagy növelik a szolgáltatások költségeit (különösen forgalmi adó, illetékek, kompenzációs összegek, valuta, fuvardíjak) vagy a kollektívan megállapított béreket. Az áremelés feltétele, hogy az ehhez vezető körülmények legkorábban a szerződéskötést követő négy hónapon belül, de még a szerződés teljesítése előtt bekövetkezzenek, és hogy az ebből eredő, számításba vett többletköltségeinket igazolni tudjuk. Az áremelésre vonatkozó fenti szabályokat megfelelően alkalmazni kell a szükséges anyagok beszerzésére olyan szerződések esetében, amelyek teljesítése vagy részleges teljesítése nem várható a szerződéskötést követő hét hónapon belül. Keretszerződések esetében a megállapodott árak érvényesek. Amennyiben a nyersanyag beszerzési árak számunkra 5%-nál nagyobb mértékben emelkednek, a megállapodás szerinti árat is ki kell igazítani a megváltozott körülményeknek megfelelően, a fenti, az imputált többletköltségekre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.
8.2. A számlák a számla keltétől számított 30 napon belül levonás nélkül esedékesek. Amennyiben a vevő késedelembe esik, jogosultak vagyunk a mindenkori jegybanki alapkamatot 9 százalékponttal meghaladó mértékű kamatot felszámítani. A késedelem miatti további károk érvényesítésének joga fenntartva marad. A szerződéses feldolgozási és javítási munkák a számla kézhezvételekor azonnal esedékesek (engedmény nélkül). Az árengedmény nyújtása a felek kifejezett megállapodásának függvénye.
8.3. Áraink nem tartalmazzák az áruszállítás és a szállítmánybiztosítás költségeit. A szállítási károkra vonatkozó biztosítás külön kérésre a megrendelő saját költségén megköthető. Ha a szállítást mi intézzük, a kockázatátruházásra, a teljesítés helyére és a fent említett rendelkezésekre vonatkozó megállapodások érintetlenül maradnak. A szállítási módot és a szállítási útvonalat, valamint a szállítmányozót vagy fuvarozót mi határozzuk meg garancia nélkül, a legjobb szállítási költség, a teljes rakomány kihasználása és a kívánt autó- és konténerméretek figyelembevételével. Az ügyfél kéréseit akkor tudjuk figyelembe venni, ha azokat időben közlik velünk.
8.4. A váltókat csak külön megállapodás alapján, csak fizetés ellenében és a helyes bemutatás és tiltakozás garanciája nélkül fogadjuk el. Csekkeket csak teljesítés ellenében, azok beváltása mellett fogadunk el.
8.5. Ha a szerződéskötést követően olyan körülmények jutnak tudomásunkra, amelyek jogos kétségeket ébresztenek a vevő hitelképességével vagy fizetőképességével kapcsolatban, jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni, előleget követelni vagy szállításunkat biztosítéktól függővé tenni. Ezek a jogok különösen akkor érvényesek, ha az esedékes fizetési követeléseket felszólítás ellenére sem teljesítik, vagy ha a megrendelő vagyona ellen fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtanak be.
8.6. A megrendelő zálogjogot biztosít számunkra a megrendelés teljesítéséhez rendelkezésünkre bocsátott anyagra és a helyette fennálló követelésekre a vele fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi jelenlegi és jövőbeli követelés biztosítása érdekében. Ha a megrendelő fizetési vagy hitelkésedelembe esik, jogosultak vagyunk a biztosítékul szolgáló anyagot a fizetés vagy a hitelkésedelem napján érvényes tőzsdei árfolyamon, illetve tőzsdén kívüli jegyzés esetén a német piaci átlagáron saját belátásunk szerint értékesíteni.
8.7. Ha a megrendelő nem hajlandó előre fizetni vagy fizetési biztosítékot nyújtani, jogosultak vagyunk ésszerű türelmi idő után elállni a szerződéstől és kártérítést követelni a nem teljesítésért vagy költségtérítést.

9. § A vázlatok, ábrák, méretek és súlyok érvényessége
A vázlatok, ábrák, méretek és súlyok csak közelítő jellegűek, kivéve, ha kifejezetten kötelező érvényűnek minősülnek. Az áruk szállítása esetén fenntartjuk a jogot az átmérő, a súly, a méretek, a mennyiség, a kivitel és a minőség nyersanyaggal vagy gyártással kapcsolatos eltéréseire. A kereskedelemben szokásos, legfeljebb 5%-os túl- vagy alulhosszúságok, illetve - a DIN / EN / ISO szabványok által megengedett mértékben - a vonatkozó megengedett tűréshatárokig nem jogosítanak reklamációra és árcsökkentésre. Ha nincsenek DIN-szabványok vagy anyaglapok, akkor a megfelelő EURO-szabványok (EURO-Normák) alkalmazandók, ha pedig nincsenek EURO-szabványok, akkor az alkalmazandó szokásos kereskedelmi gyakorlat az irányadó.

10. § Tulajdonjogok
10.1. A megrendelő szavatolja, hogy a gyártás és a szállítás során nem sérülnek harmadik személyek tulajdonjogai, ha a szerződéses termékeket az ő specifikációi szerint kell gyártani.
10.2. Ha harmadik személyek az őket megillető tulajdonjogok alapján megtiltják nekünk a megrendelt termékek gyártását és szállítását, jogosultak vagyunk a gyártást és szállítást leállítani, és költségeink megtérítését követelni a megrendelőtől.
10.3. Nem vagyunk kötelesek megvizsgálni, hogy harmadik személyeket jogszerűen megilletik-e olyan tulajdonjogok, amelyek megakadályozhatják a megrendelő specifikációi szerint készült megrendelések teljesítését.
10.4. A megrendelő esetleges kártérítési igényeire a 16.3. és 16.2. pontok rendelkezései az irányadóak.
10.5. A tulajdonjogok megsértéséből nálunk keletkezett károkért a megrendelő köteles kártérítést fizetni, és mentesíteni minket harmadik személyek követelései alól. A kérésünkre felmerülő jogi költségeket előre ki kell fizetni nekünk.

11. § Dokumentumok, titoktartás
11.1. Fenntartjuk a tulajdonjogot vagy a szerzői jogokat az általunk alulírott ajánlatok és költségbecslések, valamint az ügyfélnek átadott vázlatok, illusztrációk, számítások, brosúrák, katalógusok, modellek, szerszámok és egyéb dokumentumok és segédanyagok tekintetében. Kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül az ügyfél ezeket a tételeket sem önmagukban, sem tartalmukban nem teheti hozzáférhetővé harmadik felek számára, nem hozhatja nyilvánosságra, nem használhatja fel és nem sokszorosíthatja azokat sem saját maga, sem harmadik felek révén. Kérésünkre köteles ezeket a tételeket teljes egészében visszaszolgáltatni nekünk, és megsemmisíteni az esetlegesen készített másolatokat, ha azokra már nincs szüksége a rendes üzletmenet során, vagy ha a tárgyalások nem vezetnek szerződéskötéshez.
11.Amennyiben a megrendelő a megrendelés teljesítése során üzleti titkainkkal és/vagy know-how-nkkal kapcsolatba kerül, köteles titokban tartani és óvintézkedéseket tenni annak érdekében, hogy védendő érdekeinket ne sértse, és a védendő ismereteket csak a megrendeléssel, illetve a megrendelés tárgyának későbbi felhasználásával kapcsolatban használhatja fel. Különösen a megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az üzleti titok és/vagy know-how már ismert vagy legalábbis nyilvánvaló volt számára.
11.3. A megrendelő köteles a megbízással kapcsolatos minden kereskedelmi és műszaki részletet üzleti titokként kezelni. Köteles a dokumentumok és információk tekintetében titokban tartani a titkosságot, még az adott szerződés teljesítése után is. A sokszorosítás csak az üzemeltetési követelmények és a szerzői jogi rendelkezések keretein belül megengedett. Harmadik félnek történő kiadása csak előzetes hozzájárulásunkkal történhet.

12. § Szerszámok, egyszeri költségek
12.1. Az egyszeri költségeket (pl. szerszám- és fejlesztési költségek) közvetlenül a megrendelés beérkezését követően 50%-ban számlázzuk ki, a másik 50% pedig az első sorozatgyártású alkatrészek leszállításakor válik esedékessé, kivéve, ha a megrendelés visszaigazolásában másként szerepel, vagy ha a felek között egyéb egyedi megállapodás született.
12A megrendelő fizeti a gyártási formák és szerszámok előállításának, beszerzésének, módosításának, javításának vagy rendelkezésre bocsátásának költségeit. A tulajdonjog és minden szerzői jog a kifizetést követően is nálunk marad, kivéve, ha a megrendelő saját gyártási formákat vagy szerszámokat bocsátott rendelkezésre a munka elvégzéséhez anélkül, hogy azokat mi lényegesen megváltoztattuk volna. A megrendelővel a szerszámokból gyártott termékek tekintetében kizárólagos szállítási megállapodásban kell kifejezetten megállapodni. Vállaljuk, hogy a megrendelő által kifizetett formákat és szerszámokat a természetes elhasználódás miatti megromlásig, de legfeljebb az utolsó szállítástól számított két évig készen tartjuk.

13. § Minőségi előírások, konzultáció, anyagvizsgálat
13.1. Az általunk szállított termékek vagy áruk különleges tulajdonságai vagy jellemzői kifejezett kötelező kötelezettségvállalást vagy kifejezett megerősítést igényelnek az írásbeli megrendelés-visszaigazolásunkban. A műszaki termékleírásokra, anyagjellemzőkre, DIN-előírásokra, értékesítési prospektusokra és hasonlókra való hivatkozások nem jelentenek garanciát vagy az ott megadott tulajdonságok képviseletét. Különösen nem garantáljuk vagy képviseljük azokat a tulajdonságokat, amelyek csak más anyagokkal vagy tételekkel való keveredés vagy kombináció után keletkeznek. Nyilvános nyilatkozatok, promóciók vagy reklám állítások nem minősülnek termékminőségi előírásoknak.
13.2. A saját üzemi felhasználásra vagy továbbfeldolgozásra szánt szállított vagy késztermékek alkalmassági vizsgálatáért, valamint a kívánt minőség kiválasztásáért kizárólag a megrendelő felelős. Ez különösen vonatkozik a termékeink használata során a jogi és szabályozási követelményeknek való megfelelésre.
13.3. Nem vállalunk semmilyen szerződéses tanácsadási kötelezettséget, és nem felelünk a felelősség kizárása mellett adott tanácsainkért vagy ajánlásainkért. A tőlünk vásárolt termékek és szolgáltatások alkalmazása, használata és feldolgozása kizárólag az ügyfél felelőssége. Az 1. és 2. mondatban foglalt felelősségkizárás nem vonatkozik a kötelező felelősség eseteiben, pl. a termékfelelősségi törvény szerint, szándékosság, súlyos gondatlanság, élet, testi épség vagy egészség sérülése vagy lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén. A bizonyítási teher megváltozása az ügyfél hátrányára a fentiekkel nem jár együtt.

14. § Csomagolóanyag
14.1. A csomagolás típusának és terjedelmének kiválasztását kellő gondossággal és legjobb belátásunk szerint végezzük. A csomagolás típusában és terjedelmében a szállítási célon túlmutató vagy egyéb különleges védelmet igénylő (pl. hosszabb távú őrzés vagy raktározás céljából történő) eltérések kifejezett megállapodást igényelnek.
14.2. Csomagolóanyagot csak akkor és annyiban veszünk vissza, amennyiben és amennyiben a csomagolási törvény alapján erre kötelezettek vagyunk.

15. § Hibabejelentési kötelezettségek, minőségi hibák, visszkereseti igények, elállás, kártérítés
15.1. Az ügyfél felelős azért, hogy a HGB 377. §-a szerinti vizsgálati és hibabejelentési kötelezettségének megfelelően eleget tegyen a szavatossági és minden egyéb, a szállításainkkal, szolgáltatásainkkal és munkáinkkal kapcsolatos igényének fenntartása érdekében. Az ügyfél a szállítást követően köteles a szállított és általunk feldolgozott termékeket vagy árukat a kereskedelemben szokásos mértékben megvizsgálni, és a minőségi vagy kivitelezési hibákat haladéktalanul jelezni. A rejtett hibákat felfedezésük után azonnal jelenteni kell. Kérésünkre az ügyfél lehetővé teszi számunkra a bejelentett hibajelenségek kivizsgálását, és a panasz megerősítéséről/elutasításáról szóló döntés meghozataláig további feldolgozással, beépítéssel vagy egyéb üzemeltetési célú felhasználással semmilyen változtatást nem végez. Az ellenőrzési és hibabejelentési kötelezettségek vétkes megszegése esetén a meglévő hiba jóváhagyottnak minősül, és a hibaigényeket a továbbiakban nem lehet érvényesíteni. Reklamáció esetén az ügyfélnek haladéktalanul lehetőséget kell biztosítania számunkra a reklamáció szerződéses tárgyának felülvizsgálatára. Indokolatlan reklamáció esetén fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelőnek a szállítási és kezelési költségeket, valamint az ellenőrzési költségeket felszámítsuk. Szolgáltatásokra és munkákra a fenti, a vizsgálati és hibabejelentési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók. A hibabejelentések nem mentesítik a megrendelőt a fizetési kötelezettség alól.
15.2. A veszélyátadás időpontjában fennálló minőségi hibákért a következők szerint felelünk:
(a) Először is, választási jogunk szerint ésszerű határidőn belül jogosultak vagyunk a hiánypótlásra. Ha a hiánypótlás sikertelen, a megrendelő - az esetleges kártérítési igények sérelme nélkül - elállhat a szerződéstől vagy csökkentheti a díjazást.
(b) Hibakövetelések nem állnak fenn (i) a szerződésben vállalt minőségtől való csak jelentéktelen eltérés esetén, (ii) a használhatóság csak jelentéktelen romlása esetén, valamint (iii) természetes elhasználódás vagy olyan kár esetén, amely a veszélyátadást követően hibás vagy gondatlan kezelés, túlzott használat, nem megfelelő felszerelés, rossz építési munka, nem megfelelő építési alap következtében, vagy a szerződésben nem szereplő különleges külső hatások következtében keletkezik. Ha a megrendelő vagy harmadik személyek által nem megfelelő módon végzett változtatásokat vagy javításokat végeztek, ezekért és az ebből eredő következményekért szintén nem áll fenn hibaigény.
(c) Nem vagyunk felelősek, ha és amennyiben a megrendelő költségei - különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségek - a pótlólagos teljesítés során megnövekednek, mert a szállított áru vagy szolgáltatás tárgyát utólagosan a megrendelő telephelyétől eltérő helyre szállították.
(e) A megrendelőnek a BGB 445a. § (1) bekezdése szerinti visszkereseti igénye velünk szemben (az eladó visszkeresete) csak annyiban áll fenn, amennyiben a megrendelő nem kötött a megrendelőjével a törvényes hibaköveteléseken túlmenő megállapodásokat.
(f) A termékeink, szolgáltatásaink és munkáink hibái, valamint az ebből eredő károk miatti követelések és jogok elévülési ideje egy év. A fenti elévülési idő nem érvényesül, amennyiben a törvény hosszabb határidőket ír elő a 438. § (1) bek. 1 no. 2. §, 445b. § és 634a. § (2) bek. 1 no. 2 BGB.
15.3. Ha a megrendelő eláll a velünk kötött szerződéstől, akkor is kártérítési felelősséggel tartozik, ha a szállított termék a szerződésszerű használat következtében megromlik.
15.4. Ha a termék átvételében állapodtak meg, az átvételnek az átvételi készségről szóló értesítés kézhezvételétől számított egy héten belül kell megtörténnie üzemünkben vagy raktárunkban. Az átvétel költségei a megrendelőt terhelik. Az átvétel megtörténtnek tekintendő, ha a megrendelő az egyhetes határidőn belül nem veszi át a szállított terméket. Amennyiben nem vállaltunk garanciát a munka állapotára vonatkozóan, és nem titkoltuk el rosszhiszeműen a hibát, a megrendelőnek az elfogadott átvételt követő hibákkal kapcsolatos jogai kizártak, amennyiben a megrendelő elmulasztotta a hibát jelezni, bár azt felismerhette volna.
15.5. Az utólagos teljesítési munkák, azaz a hibátlan dolog szállítása vagy a hiba elhárítása nem okozza az elévülési idő újrakezdését, hanem ez csak az eredeti szállítási tárgyra vonatkozó elévülési időt szünteti meg az utólagos teljesítési munkák időtartamára. Az általunk végzett utólagos teljesítés nem minősül elismerésnek a 212. § (1) bek. 1. sz. 1. BGB értelmében.
15.6. A fenti rendelkezések nem jelentenek a bizonyítási teher megváltozását a megrendelő hátrányára.
15.7. A 17. pontban foglalt rendelkezés vonatkozik továbbá a kártérítési igényekre (egyéb kártérítési igények). A vevőnek velünk és a helyettesítőinkkel szemben a 15. pontban meghatározottakon kívüli további vagy más, minőségi hiba miatti követelései kizártak.
15.8. Hacsak kifejezetten másként nem jelezzük, az elévülési idő kezdetére, a határidő felfüggesztésére, valamint a határidők felfüggesztésére és újrakezdésére vonatkozó törvényi rendelkezések változatlanul fennmaradnak.

16. § Iparjogok és szerzői jogok; joghibák
16.1. Eltérő megállapodás hiányában csak a feladás vagy a begyűjtés helye szerinti országban vagyunk kötelesek a szállítást vagy szolgáltatást harmadik személyek iparjogvédelmi és szerzői jogaitól (a továbbiakban: tulajdonjogok) mentesen nyújtani. Ha egy harmadik fél az általunk a szerződés szerint nyújtott szállítás vagy szolgáltatás révén a tulajdonjogok megsértése miatt jogos követeléseket támaszt a megrendelővel szemben, a 15. pontban meghatározott határidőn belül felelősséggel tartozunk a megrendelővel szemben.2. f) pontban foglaltak szerint a következőképpen:
(a) A saját belátásunk és költségünk szerint (i) az érintett szállítások és szolgáltatások felhasználási jogának megszerzését, (ii) a szállítások és szolgáltatások oly módon történő módosítását, hogy a tulajdonjog ne sérüljön, vagy (iii) a szállítások és szolgáltatások kicserélését végezzük. Ha ez számunkra ésszerű feltételek mellett nem lehetséges, a megrendelőt megilletik a törvényes elállási vagy csökkentési jogok.
(b) A megrendelő kártérítési igényeire a 17. szakasz rendelkezései vonatkoznak.
(c) A 16. szakasz szerinti kötelezettségeink előfeltétele.1. feltétele, hogy (i) az ügyfél haladéktalanul értesítsen minket a harmadik fél által érvényesített követelésekről, (ii) az ügyfél ne ismerje el a tulajdonjogok megsértését, és (iii) minden védekező intézkedés és egyezségi tárgyalás a mi hatáskörünkben maradjon. Ha az ügyfél kárenyhítés vagy egyéb fontos okok miatt felfüggeszti az ellátás vagy szolgáltatás használatát, köteles tájékoztatni a harmadik felet, hogy a használat szüneteltetése nem jelenti a tulajdonjogok megsértésének elismerését.
16.2. Amennyiben a jogsértés (i) a megrendelő felelőssége, (ii) a megrendelő sajátos igényein alapul, (iii) a megrendelő általunk előre nem látható alkalmazása okozza, vagy (iv) az a tény okozza, hogy az árut vagy szolgáltatást a megrendelő módosította és nem általunk szállított termékekkel együtt használta, a megrendelőt nem illetik meg a szellemi tulajdonjogok megsértéséből eredő jogok.
16.3. Továbbá a 15.2. szakasz (B) és (E) pontjának rendelkezései megfelelően alkalmazandók a megrendelő 16.1. szakasz (a) pontja szerinti igényeire a jogsértés esetén. 16.3. Egyéb jogsérelem esetén a 15. szakasz rendelkezései alkalmazandók.
16.4. Egyéb jogsérelem esetén a 15. szakasz rendelkezései alkalmazandók.
16.5. A megrendelőnek velünk és teljesítési segédeinkkel szemben a jelen 16. pontban meghatározottakon kívüli további, illetve a jelen 16. pontban meghatározottaktól eltérő követelései a joghiba miatt ki vannak zárva.

17. § Egyéb kártérítési igények
17.1. A megrendelő kártérítési és költségtérítési igényei (a továbbiakban együttesen: kártérítési igények), bármilyen jogalapból, különösen a kötelezettségből eredő kötelességszegésből és deliktumból eredő kötelezettségszegésből eredő igények kizárva.
17..2. Ez nem vonatkozik a kötelező felelősség eseteire, (pl. a termékfelelősségi törvény szerint, szándékosság, súlyos gondatlanság, élet, testi épség vagy egészség sérülése vagy lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén) . A lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése miatti kártérítési igény a szerződésben meghatározott, előre látható károkra korlátozódik, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság, illetve az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséért való felelősség áll fenn. A fenti rendelkezések nem jelentenek változást a bizonyítási teherben az ügyfél hátrányára.
17.3. A pótlási kötelezettség továbbá kizárt, ha az ügyfél ténylegesen korlátozta a felelősségét az ügyfelével szemben. Az ügyfél törekszik arra, hogy a felelősség korlátozásáról a törvény által megengedett mértékben a mi javunkra állapodjon meg.
17.4. Amennyiben az ügyfél a jelen 17. pont alapján kártérítési igényekre jogosult, azok a 15.2. pont f) alpontja szerint a minőségi hibára vonatkozó igények elévülésére vonatkoznak. Az elévülési rendelkezéseket kell alkalmazni a kártérítési igényekre, amelyek (i) szándékos kötelezettségszegés (beleértve a hiba csalárd elhallgatását), (ii) élet, testi épség, egészség vagy szabadság megsértése, (iii) termékfelelősségi jog, (iv) súlyos gondatlanság vagy lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegése, valamint (v) ha a fogyasztói adásvételi jogra vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandók.

18. § Tulajdonjog-fenntartás
18.1. Minden szállított áru a vételár vagy a szolgáltatási díjak teljes kifizetéséig a mi tulajdonunk marad a vevővel szemben, valamint a vevővel fennálló üzleti kapcsolatunkból származó egyéb követeléseink (korábbi vagy későbbi ügyletekből), valamint a járulékos követelések (pl. késedelmi kamat, fizetési felszólítás költségei). A tulajdonjog-fenntartás vonatkozik a még nem esedékes vagy halasztott követelésekre is, valamint az ügyféllel szembeni olyan követelésekre, amelyeket a vásárlási, munkaszállítási vagy szolgáltatási szerződésektől eltérő egyéb jogi okokból birtokolunk vagy szerzünk meg, különösen, ha a fent említett követeléseket absztrakt váltókövetelésekkel vagy csekkkövetelésekkel helyettesítjük. Az ügyfél a fenntartott árukat csak a rendes és szabályszerű üzleti forgalomban jogosult birtokolni, különösen továbbértékesítés vagy további feldolgozás céljából, amíg a rendelkezési jogunkat vissza nem vonjuk.
18.2. A fenntartott áruknak az ügyfél általi kezelése vagy feldolgozása kizárólag a mi megbízásunkból történik, anélkül, hogy az ügyfél ezáltal bérkövetelésekre válna jogosulttá velünk szemben. Ha a fenntartott áruknak a nem a mi tulajdonunkban lévő tételekkel való összekapcsolása, összekeverése vagy feldolgozása következtében új tétel vagy együttes jön létre, akkor a harmadik féltől származó tételek előállítási vagy beszerzési értékével szemben a fenntartott tételek számlaértékének arányában társtulajdoni részesedést szerzünk. A megrendelő a fenntartott árukat térítésmentesen tárolja számunkra. A szokásos mértékben biztosítania kell azokat a szokásos kockázatok, például tűz, lopás és vízkár ellen. A megrendelő ezennel a fent említett jellegű károkból őt megillető kártérítési igényeket a biztosítótársaságokkal vagy más helyettesítő kötelezettekkel szemben az áru számlaértékének megfelelő összegben ránk engedményezi. Ezt az engedményezést ezennel elfogadjuk.
18.3. A megrendelő - társtulajdonban lévő áru esetén - a megrendelőnek a második vevővel szemben a fenntartott áru továbbértékesítéséből eredő követeléseit a (2) bekezdés 2. mondatában említett értékarányban - (kiterjesztett tulajdonjog-fenntartás) - előre engedményezi ránk. Ha a vevőnél lévő fenntartott áru értéke a feldolgozás vagy egyéb befejező intézkedések révén megnövekedett, az előleg-átruházás a számlaértékünk 10%-kal növelt összegére korlátozódik. A vevő nem érvényesítheti a követelések le nem mondott részeit a mi kárunkra. A vevő jogosult a követeléseket a rendes üzletmenet során maga behajtani, amennyiben nem kap tőlünk utasítást. Az általa beszedett pénzösszegeket haladéktalanul köteles átutalni nekünk, amennyiben követeléseink esedékesek. Az ügyfél azonban köteles kérésre tájékoztatni bennünket a harmadik fél adósokról, és értesíteni őket az átutalásról. Ez nem érinti a mi hatáskörünket, hogy a követelést magunk hajtsuk be. A követelést azonban mindaddig nem fogjuk behajtani, amíg az ügyfél a kapott bevételből fizetési kötelezettségének eleget tesz, nincs fizetési késedelemben, és különösen, ha nem nyújtottak be fizetésképtelenségi eljárás megindítására irányuló kérelmet, illetve a fizetés nem szűnt meg. Ha az ügyfél a fenntartott vagy társtulajdonban lévő áruk továbbértékesítéséből eredő követeléseket harmadik személyeknek (különösen hitelező bankoknak) a javukra korábban átruházta, mint nekünk, ez nem minősül rendes üzleti forgalomban történő értékesítésnek. A fenntartott áruk munkaszerződések teljesítéséhez történő felhasználása szintén a jelen 3. bekezdés értelmében vett viszonteladásnak minősül.
18.4. Az ügyfél haladéktalanul értesíteni fog minket, ha harmadik személyek lefoglalják vagy más módon károsítják a fenntartott árukat vagy a korábban ránk engedményezett követeléseinket (követelésrészeket), amelyek azok viszonteladásából keletkeztek. Kérésre az ügyfél engedélyezi a belépést az üzlethelyiségébe a fenntartott áruk azonosítása, megjelölése, elkülönített tárolása vagy eltávolítása céljából. Az ügyfél vállalja, hogy a korábban engedményezett követeléseknek a másodrendű vevőkkel szembeni érvényesítéséhez szükséges információkat közli velünk, és az ehhez szükséges bizonyítékokat az üzleti dokumentumaiból fénymásolat formájában rendelkezésre bocsátja.
18.5. Amennyiben a vevő által adott egyéb biztosítékkal kapcsolatos egyszerű vagy meghosszabbított tulajdonjog-fenntartásból eredő jogaink értékben több mint 10%-kal meghaladják az üzleti kapcsolatból származó követeléseinket, a vevő kérésére a saját választása szerinti biztosítékokat felszabadítjuk.
18.6. Amennyiben a jelen 18. pont szerinti megállapodás szerinti tulajdonjog-fenntartás a német joggal azonos hatállyal nem megengedett a külföldre történő értékesítés esetén, az áru az áru értékesítésével létrejött szerződéses kapcsolatból eredő valamennyi követelésünk kiegyenlítéséig a mi tulajdonunk marad. Ha ez a tulajdonjog-fenntartás a német joggal azonos hatállyal szintén nem megengedett, de az áruval kapcsolatos egyéb jogok fenntartása megengedett, akkor ezennel felhatalmazást kapunk arra, hogy ezeket a jogokat gyakoroljuk. A vevő köteles együttműködni azokban az intézkedésekben, amelyeket az ezen árukhoz fűződő tulajdonjogaink védelme érdekében, illetve az ezek helyébe lépő egyéb jogok védelme érdekében kívánunk megtenni.

19. § Megjegyzés az adatvédelemről és az elektronikus kereskedelemről
19.1. Az ügyféllel való üzleti kapcsolat során adatokat tárolunk adatfeldolgozás céljából, és fenntartjuk a jogot, hogy az adatokat, amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges, harmadik félnek (pl. biztosító társaságoknak) továbbítsuk. Jogainkat és kötelezettségeinket a DSGVO és a BDSG vonatkozó adatvédelmi rendelkezései szabályozzák.
19.2.Amennyiben a BGB 312i §-a szerinti távközlési vagy médiaszolgáltatást (elektronikus úton kötött szerződés) veszünk igénybe az áruk szállítására vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötése céljából, az ügyfél lemond arról, hogy
(a) megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai médiumot biztosítsunk, amellyel az ügyfél a megrendelés elküldése előtt azonosítani és javítani tudja a beviteli hibákat,
(b)a BGB bevezető törvényének 246c. cikkében bemutatott információkat világos és érthető módon, időben, a megrendelésének benyújtása előtt közlik, és
(c) a megrendelésének átvételét elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolják.

20. § Záró rendelkezések
20.1. Fizetési jogosultságunkkal szemben nincs helye beszámításnak, kivéve, ha ez a megrendelő kölcsönösen elismert, nem vitatott vagy jogerősen megállapított ellenkövetelése. A megrendelő nem jogosult visszatartási jogot gyakorolni a konkrét szerződéses jogviszonytól eltérő ellenkövetelések miatt.
20.2. Az ügyféllel fennálló szerződéses jogviszonyokra a Német Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik, kivéve az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményét (CISG).
20.3. Mindig jogosultak vagyunk arra, hogy az ügyfél székhelye szerint illetékes bíróságok előtt pereljünk. Ezen túlmenően a szerződéses jogviszonyból eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvitában a székhelyünk szerint illetékes bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek, ha az ügyfél kereskedelmi vállalkozás.
20.4. Amennyiben a jelen ÁSZF és a megkötött kiegészítő megállapodások valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, ez nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét.