Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

spoločnosti HoKa Gesellschaft für Lüftungsformteile aus Kunststoffen mbH, Reutherstraße 12, 53773 Hennef, Nemecko, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Siegburgu pod RB 2465.

§ 1 Všeobecne - Rozsah pôsobnosti
Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja (VOPP) upravujú právne vzťahy s našimi zákazníkmi pre všetky naše dodávky a služby. Vzťahujú sa aj na začatie, uzatvorenie a uskutočnenie všetkých obchodov so zákazníkom, čo zahŕňa aj budúce obchody. Akékoľvek protichodné nákupné alebo objednávkové podmienky zákazníka sa neuplatňujú, pokiaľ sa na tom výslovne písomne nedohodneme. Tieto VOP platia len pre obchodné spoločnosti (§ 14 BGB), právnické osoby verejného práva alebo osobitné fondy verejného práva.

§ 2 Písomná forma
2.1. Pokiaľ tieto VOP stanovujú oznámenia alebo vyhlásenia, musia byť tieto urobené písomne. Pokiaľ to zákon umožňuje, oznámenia alebo vyhlásenia prostredníctvom e-mailu alebo faxu sa považujú za splnenie požiadavky písomnej formy.
2.2. Akékoľvek zmeny zmluvy musia mať písomnú formu. Aj dohoda o odchýlke od tejto požiadavky na písomnú formu musí byť písomná. Možnosť overenia akýchkoľvek individuálnych, dodatočných alebo vedľajších dohôd uzavretých ústne zostáva nedotknutá.

§ 3 Uzatvorenie zmluvy
3.1. Ponuky a informácie, ktoré sa nachádzajú v našom cenovom katalógu poskytovanom našim zákazníkom, sú vždy nezáväzné a môžu sa meniť. Uzatváranie zmlúv ponúka zákazník prostredníctvom pošty, e-mailu, faxu a - vo výnimočných prípadoch - telefonicky. V každom prípade však zmluvné záväzky vznikajú až po prijatí nášho písomného potvrdenia objednávky zákazníkom (akceptácia, Annahme). To platí aj v prípade špeciálnych položiek a výrobkov vytvorených na zákazku podľa schém zákazníka.
3.2. Naši obchodní zástupcovia sú oprávnení len iniciovať obchodné transakcie, a nie uzatvárať zmluvy, pokiaľ na to nie sú výslovne splnomocnení a pokiaľ toto splnomocnenie nemôžu zákazníkovi preukázať.

§ 4 Zahraničnoobchodné predpisy
4.1. Ak sa nám stanú známe okolnosti, ktoré odôvodňujú predpoklad súčasného alebo budúceho porušenia vnútroštátnych alebo medzinárodných predpisov (najmä schvaľovacích požiadaviek alebo dovozných/vývozných predpisov) vyplývajúcich z uzavretia zmluvy alebo jej plnenia, je potrebné to bezodkladne a hodnoverne oznámiť zákazníkovi. V takom prípade máme k dispozícii primeranú lehotu na ďalšie preskúmanie situácie. Vzájomne sa dohodlo, že trvanie tohto obdobia na preskúmanie, ako aj obdobie potrebné na prípadné úradné konanie sa nesmie považovať za omeškanie služby. Pokiaľ nebude udelené požadované povolenie alebo iný úradný súhlas, vyhradzujeme si právo nevykonať nami požadovanú službu a odstúpiť od zmluvy.
4.2. Akýkoľvek ďalší predaj nášho tovaru zákazníkom v tzv. embargovaných krajinách (úplné embargo, čiastočné embargo) alebo osobám s obmedzeným prístupom vyžaduje náš predchádzajúci súhlas. Zákazník sa zaväzuje, že dodaný tovar nepoužije na vojenské alebo jadrové účely akéhokoľvek druhu, ani že tento tovar nepredá tretím osobám s vyššie uvedeným konečným použitím, ani ho inak priamo alebo nepriamo neobstará pre takéto tretie osoby.
4.3. Na našu žiadosť nám zákazník bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní (pondelok až piatok), poskytne príslušné doklady o konečnom použití vo formáte stanovenom zákonom alebo Spolkovým úradom pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA).
4.4. Zákazník je výlučne zodpovedný za dodržiavanie príslušných predpisov o zahraničnom obchode a iných zákonov krajiny, do ktorej sa má dodávka uskutočniť. Pri uzatváraní zmluvy nás musí písomne informovať o všetkých osobitných okolnostiach vyplývajúcich z týchto predpisov, napr. s ohľadom na nemecký vývozný zoznam, prílohy I a IV nariadenia ES o dvojakom použití alebo obchodný kontrolný zoznam USA.
4.5. V prípade nedodržania ustanovení obsiahnutých v odsekoch 2 až 4 nám zákazník zodpovedá za všetky škody, ktoré v dôsledku toho vzniknú, a na prvé požiadanie nás odškodní za nároky tretích strán, ktoré z toho vyplývajú vo vzťahoch s externými stranami.

§ 5 Vývozné osvedčenie
Ak zákazník so sídlom mimo územia Spolkovej republiky Nemecko alebo jeho zástupca odoberie od nás objednaný tovar a prepraví ho alebo odošle mimo územia krajiny, musí nám bezodkladne predložiť vývozné osvedčenie potrebné na daňové účely. Ak tento doklad nepredloží, musí zákazník okrem čistej fakturovanej sumy platnej pre dodávky v rámci Spolkovej republiky Nemecko zaplatiť aj zákonnú daň z pridanej hodnoty.

§ 6 Dodacie lehoty; vyššia moc; čiastočná dodávka, oneskorenie dodávky; prenos rizika
6.1. Naše dodávky sa uskutočňujú v súlade s doložkou EXW (ex works) Inco-terms 2010, t. j. buď odberom v našich priestoroch zákazníkom, alebo na požiadanie s prepravou na náklady zákazníka (Versand "unfrei"). Odchýlky od dodacích podmienok platia len vtedy, ak boli výslovne dohodnuté. Po potvrdení objednávky budeme zákazníka informovať o predpokladanom čase vyzdvihnutia alebo odoslania zásielky. Dodacie lehoty sa odhadujú v kalendárnych týždňoch a sú uvedené v potvrdení objednávky. Záväzné termíny dodania si vyžadujú expresné potvrdenie. Dodržanie termínov dodávok a tovaru predpokladá včasné získanie všetkých dokumentov, potrebných povolení a súhlasov, ktoré má zákazník dodať, ako aj dodržanie dohodnutých platobných podmienok a ďalších povinností zo strany zákazníka. Ak tieto podmienky nebudú splnené včas, lehoty sa primerane predĺžia. Záväzne dohodnutý termín dodania sa považuje za dodržaný, ak zákazník do tohto termínu dostal oznámenie o pripravenosti na prevzatie alebo dostal oznámenie o pripravenosti na odoslanie a tovar bol do tohto termínu aj odoslaný. Termíny dodania sa považujú za dodržané po prijatí oznámenia o pripravenosti na odber alebo odoslanie, a to aj v prípade, že tovar nie je možné vyzdvihnúť alebo odoslať bez nášho zavinenia.
6.2. Vyššia moc akéhokoľvek druhu alebo iné prekážky, za ktoré nezodpovedáme a ktoré znižujú, oneskorujú, znemožňujú alebo robia neprimeranou výrobu, prepravu, prevzatie alebo spotrebu, nás oslobodzujú od povinnosti dodať tovar alebo spolupracovať pri jeho prevzatí na dobu trvania a rozsahu poruchy. Ak sa dodávka a/alebo prevzatie v dôsledku poruchy oneskorí o viac ako osem týždňov, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy. V prípade čiastočnej alebo úplnej straty našich zdrojov dodávok nie sme povinní využiť neznámych dodávateľov na vyšších úrovniach. V tomto prípade sme oprávnení rozdeliť naše dostupné zásoby tovaru s ohľadom na naše vlastné požiadavky. Ostatné nároky zákazníka sa neuplatňujú. Vyššia moc zahŕňa také okolnosti a udalosti, ktorým nebolo možné zabrániť pri vynaložení náležitej starostlivosti a starostlivosti v rámci bežného obchodného styku; patria sem najmä nepredvídateľné prevádzkové, tranzitné alebo prepravné poruchy, škody spôsobené požiarom, povodne, nepredvídateľný nedostatok pracovných síl (vrátane nedostatku spôsobeného epidémiami a chorobami podobnými epidémiám), nedostatok energie, surovín alebo pomocného materiálu, ako aj štrajky, výluky a úradné nariadenia.
6.3. Dodržiavanie záväzných termínov dodávok je podmienené naším riadnym a včasným prijatím dodávok od našich dodávateľov za predpokladu, že nám naši dodávatelia nedodajú tovar včas bez nášho zavinenia.
6.4. Používateľ má právo na prevzatie čiastkových dodávok v primeranom rozsahu a na ich vyúčtovanie, pokiaľ tým nie je neprimerane ovplyvnené alebo oneskorené plnenie zmluvy. V prípade zameniteľného tovaru (druhový tovar, najmä drobné diely) sme oprávnení odchýliť sa od stanoveného množstva až o 5 %.
6.5. Za omeškanie sa považuje len to, ak je dodávka alebo služba splatná a zákazník ju výslovne písomne upomenie. Ak zákazníkovi vznikne v dôsledku omeškania dodávky alebo plnenia škoda, môže požadovať náhradu škody vo výške 0,5 % za každý ukončený týždeň omeškania, celkovo však najviac 5 % z ceny časti tovaru a služieb, s ktorými je v omeškaní.
6.6. Nároky zákazníka na náhradu škody spôsobenej omeškaním dodávky alebo plnenia, ako aj nároky na náhradu škody namiesto dodávky alebo plnenia, ktoré presahujú limity uvedené v bode 6.5, sú vylúčené vo všetkých prípadoch omeškania dodávky alebo plnenia, a to aj po uplynutí nami určenej dodacej lehoty alebo lehoty na poskytnutie služby. To neplatí, ak je zodpovednosť povinná v prípadoch úmyslu, hrubej nedbanlivosti alebo poškodenia života, zdravia alebo telesnej integrity. Zákazník môže v rámci zákonných ustanovení odstúpiť od zmluvy len v rozsahu, v akom sme zodpovední za omeškanie plnenia. Vyššie uvedené ustanovenia nepredstavujú žiadnu zmenu dôkazného bremena v neprospech zákazníka.
6.7. Miestom plnenia dodávky je miesto našej príslušnej dodacej prevádzky. Miestom platobného plnenia je miesto našej prevádzky.
6.8. (a) Prechod rizika sa uskutočňuje podľa doložky EXW (ex works) Incoterms 2010. Riziko náhodnej straty a náhodného znehodnotenia predmetov dodávky alebo tovaru, ktorý nám bol zverený na spracovanie (dokončenie) zmluvy o dielo, tak prechádza na zákazníka po oznámení o pripravenosti na prevzatie. Ak sa tovar odosiela na žiadosť zákazníka, odovzdanie prepravcovi a odchod predmetu kúpy z nášho závodu alebo skladu na prepravu sa považuje za rovnocenné s oznámením o pripravenosti na prevzatie. Všetky zásielky sa uskutočňujú na riziko zákazníka pri opustení nášho výrobného závodu alebo skladu, a to aj v prípade, ak bolo dohodnuté dodanie s platbou za prepravu.
b) Riziko prechádza na zákazníka aj v prípade, ak sa prevzatie alebo odoslanie zásielky oneskorí na žiadosť zákazníka alebo z dôvodu, za ktorý zodpovedá, alebo sa stane nemožným bez nášho zavinenia. V týchto prípadoch sme oprávnení tovar uskladniť na náklady a riziko zákazníka podľa nášho uváženia, prijať všetky potrebné alebo primerané opatrenia na uchovanie tovaru a fakturovať tovar tak, ako bol dodaný. Zákonné ustanovenia o nesplnení povinnosti prevziať tovar zostávajú nedotknuté. Po uplynutí primeranej lehoty na prevzatie sme oprávnení dodaný tovar využiť aj na iné účely a zabezpečiť dodanie tovaru zákazníkovi s primerane predĺženou lehotou alebo zabezpečiť dodanie tovaru zákazníkovi na jeho náklady a riziko.
c) Vzniknuté (dodatočné) náklady znáša zákazník. Za skladovanie sa účtuje paušálna platba vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy za každý začatý mesiac, počnúc oznámením o prevzatí alebo readi-kácii zásielky, pokiaľ zákazník nepreukáže, že užívateľovi nevznikla škoda, alebo mu vznikla len malá škoda.

§ 7 Odvolávky
7.1. V prípade odvolávky dodávky nám budú poskytnuté primerané výrobné lehoty, ktoré začínajú plynúť od okamihu odvolávky. V prípade call-off objednávok sa dohodnú termíny dodania čiastkových dodávok, pričom sa zohľadní naše kapacitné plánovanie a možnosť obstarania vstupného materiálu.
7.2. Call-off objednávky a harmonogramy dodávok si vyžadujú výslovné dohody (o call-off objednávke vo všeobecnosti a o termíne dodania). Vždy sme však oprávnení obstarať materiál na celú call-off objednávku a vyrobiť celé objednané množstvo okamžite.
7.3. Pri call-off objednávkach poskytujeme call-off lehotu 6 mesiacov odo dňa prijatia objednávky zákazníkom, ak nie je dohodnuté inak. Ak táto lehota uplynie bez uskutočnenia call-off, sme oprávnení podľa vlastného uváženia fakturovať výrobky alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody.

§ 8 Ceny, termíny splatnosti cien, náklady na dopravu, spôsoby platby
8.1. Kúpna cena alebo mzda sú uvedené v našom potvrdení objednávky a sú to čisté sumy, ktoré v prípade tuzemských transakcií vždy podliehajú zákonnej dani z obratu. Sme oprávnení zvýšiť cenu, ak zákonné poplatky alebo poplatky zaťažujú prepravu tovaru alebo zvyšujú náklady na služby (najmä daň z obratu, cus-tové poplatky, kompenzačné čiastky, valuty, prepravné) alebo kolektívne dohodnuté mzdy. Podmienkou zvýšenia ceny je, že okolnosti, ktoré k tomu vedú, nastanú najskôr štyri mesiace po uzavretí zmluvy, ale pred jej plnením, a že môžeme preukázať naše pripísané dodatočné náklady, ktoré z toho vyplývajú. Vyššie uvedené predpisy pre zvýšenie ceny sa primerane vzťahujú na nákup potrebného materiálu pre zákazky, ktorých vysporiadanie alebo čiastočné vysporiadanie sa neočakáva do siedmich mesiacov od uzavretia zmluvy. Pre rámcové zmluvy platia dohodnuté ceny. Ak sa ceny nákupu surovín zvýšia o viac ako 5 % v náš prospech, dohodnutá cena sa tiež upraví tak, aby zohľadňovala tieto zmenené okolnosti v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami týkajúcimi sa pripísaných dodatočných nákladov.
8.2. Faktúry sú splatné bez zrážok do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Ak je zákazník v omeškaní, sme oprávnení účtovať úrok vo výške 9 percentuálnych bodov nad platnú základnú úrokovú sadzbu. Právo na uplatnenie ďalších škôd z dôvodu omeškania zostáva vyhradené. Spracovanie zmluvy a opravné práce sú splatné ihneď po doručení faktúry (bez zľavy). Poskytnutie zľavy je podmienené výslovnou dohodou zmluvných strán.
8.3. Naše ceny nezahŕňajú žiadne náklady na prepravu tovaru a poistenie prepravy. Poistenie pre prípad poškodenia pri preprave si môže zákazník na základe osobitnej požiadavky zakúpiť na vlastné náklady. Ak prepravu zabezpečujeme my, dohody o prechode rizika, mieste plnenia a vyššie uvedené ustanovenia zostávajú nedotknuté. Spôsob prepravy a prepravnú trasu, ako aj zasielateľa alebo dopravcu určujeme bez záruky a s dôrazom na najlepšie náklady na prepravu, využitie plného nákladu a požadované rozmery automobilov a kontajnerov. Požiadavky zákazníka môžu byť zohľadnené, ak nám budú včas oznámené.
8.4. Zmenky sa prijímajú len na základe osobitnej dohody, len na účet a bez záruky správneho predloženia a protestu. Šeky sú akceptované len na účet plnenia, pod podmienkou ich uznania.
8.5. Ak sa nám po uzavretí zmluvy dozvieme okolnosti, ktoré vyvolávajú oprávnené pochybnosti o bonite alebo platobnej schopnosti zákazníka, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy, požadovať zálohové platby alebo podmieniť našu dodávku zložením zábezpeky. Tieto práva sa uplatňujú najmä vtedy, ak napriek upomienke nie sú splnené splatné platobné nároky alebo ak je podaný návrh na začatie konkurzného konania na majetok zákazníka.
8.6. Zákazník nám udeľuje záložné právo na materiál, ktorý nám poskytol na realizáciu objednávky, a na všetky pohľadávky na jeho mieste na zabezpečenie všetkých súčasných a budúcich pohľadávok vyplývajúcich z obchodného vzťahu s ním. Ak je zákazník v platobnej neschopnosti alebo v úverovej neschopnosti, sme oprávnení realizovať materiál, ktorý je predmetom zábezpeky, podľa nášho uváženia za aktuálnu burzovú cenu alebo za priemernú cenu na nemeckom trhu, ak nie je kótovaný na burze, v deň platobnej neschopnosti alebo úverovej neschopnosti.
8.7. Ak zákazník nie je ochotný zaplatiť vopred alebo poskytnúť zábezpeku na platbu, sme oprávnení po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu za nesplnenie alebo náhradu nákladov.

§ 9 Platnosť schém, vyobrazení, rozmerov a hmotností
Schémy, vyobrazenia, rozmery a hmotnosti sú len orientačné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné. Pri dodávke tovaru si vyhradzujeme právo na odchýlky v priemere, hmotnosti, rozmeroch, množstve, prevedení a kvalite súvisiace so surovinami alebo výrobou. Obchodne obvyklé naddĺžky alebo poddĺžky do 5 % alebo - v rozsahu povolenom normami DIN / EN / ISO - do príslušných povolených tolerancií neoprávňujú na reklamáciu a zníženie ceny. Ak neexistujú normy DIN alebo materiálové listy, platia príslušné normy EURO (EURO-Normen), a ak neexistujú normy EURO, platia príslušné obchodné zvyklosti.

§ 10 Vlastnícke práva
10.1. Zákazník ručí za to, že výrobou a dodávkou nebudú porušené žiadne vlastnícke práva tretích osôb, ak majú byť zmluvné výrobky vyrobené podľa jeho špecifikácií.
10.2. Ak nám tretie osoby bránia vyrábať a dodávať objednané výrobky na základe majetkových práv, na ktoré majú nárok, sme oprávnení zastaviť výrobu a dodávku a požadovať od zákazníka náhradu našich nákladov.
10.3. Nie sme povinní skúmať, či tretie osoby majú zákonný nárok na majetkové práva, ktoré by mohli brániť plneniu objednávok vyhotovených podľa špecifikácií zákazníka.
10.4. Pre prípadné nároky zákazníka na náhradu škody platia ustanovenia v bodoch 16.3 a 16.2.
10.5. Za škody, ktoré nám vzniknú z porušenia vlastníckych práv, je zákazník povinný zaplatiť náhradu a odškodniť nás z nárokov tretích osôb. Prípadné súdne trovy, ktoré nám vzniknú na základe našej žiadosti, nám uhradí vopred.

§ 11 Dokumenty, dôvernosť
11.1. Vyhradzujeme si vlastnícke alebo autorské práva na všetky nami predložené ponuky a odhady nákladov, ako aj na všetky schémy, obrázky, výpočty, brožúry, katalógy, modely, nástroje a iné dokumenty a pomocné materiály poskytnuté zákazníkovi. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmie zákazník tieto položky sprístupniť tretím stranám ani ako také, ani ako obsah, nesmie ich zverejniť, ani ich používať či reprodukovať sám alebo prostredníctvom tretích strán. Na našu žiadosť nám tieto predmety vráti v plnom rozsahu a zničí všetky kópie, ktoré si vyhotovil, ak ich už nepotrebuje v rámci bežnej obchodnej činnosti alebo ak rokovania nevedú k uzavretiu zmluvy.
11.2. Pokiaľ zákazník pri realizácii zákazky príde do styku s naším obchodným tajomstvom a/alebo know-how, je povinný zachovávať mlčanlivosť a prijať opatrenia, aby nedošlo k porušeniu našich záujmov hodných ochrany a všetky poznatky hodné ochrany mohol použiť len v súvislosti so zákazkou, resp. neskorším využitím predmetu zákazky. Objednávateľ znáša najmä dôkazné bremeno, že obchodné tajomstvo a/alebo know-how mu už bolo známe alebo aspoň zrejmé.
11.3. Objednávateľ je povinný zaobchádzať so všetkými obchodnými a technickými údajmi v súvislosti so zákazkou ako s obchodným tajomstvom. Je povinný zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k dokumentom a informáciám, a to aj po ukončení príslušnej zákazky. Rozmnožovanie je povolené len v rámci prevádzkových požiadaviek a ustanovení o autorských právach. Sprístupnenie tretím stranám sa môže uskutočniť len s naším predchádzajúcim súhlasom.

§ 12 Nástroje, jednorazové náklady
12.1. Jednorazové náklady (napr. náklady na nástroje a vývoj) sa fakturujú bezprostredne po prijatí objednávky vo výške 50 % a druhých 50 % je splatných po dodaní prvých sériových výrobných dielov, ak nie je v potvrdení objednávky uvedené inak alebo ak medzi stranami nedošlo k iným individuálnym dohodám.
12.2. Zákazník hradí náklady na výrobu, obstaranie, úpravu, opravu alebo zabezpečenie výrobných foriem a nástrojov. Vlastnícke a všetky autorské práva nám zostávajú aj po zaplatení, pokiaľ zákazník neposkytol vlastné výrobné formy alebo nástroje na vykonanie prác bez toho, aby sme ich podstatne zmenili. So zákazníkom musí byť výslovne dohodnutá dohoda o výhradných dodávkach výrobkov vyrobených z foriem. Zaväzujeme sa, že formy a nástroje, ktoré zákazník zaplatil, budeme mať pripravené až do ich znehodnotenia prirodzeným opotrebovaním, najdlhšie však dva roky po poslednej dodávke.

§ 13 Špecifikácie kvality, konzultácie, skúšky materiálu
13.1. Osobitné vlastnosti alebo charakteristiky našich dodávok alebo tovaru vyžadujú výslovný záväzný prísľub alebo výslovné potvrdenie v našom písomnom potvrdení objednávky. Odkazy na technické popisy výrobkov, materiálové charakteristiky, predpisy DIN, predajné prospekty a podobne nepredstavujú záruku alebo vyhlásenie o vlastnostiach v nich uvedených. Predovšetkým nie sú zaručené ani prezentované žiadne vlastnosti, ktoré vznikajú až po zmiešaní alebo kombinácii s inými látkami alebo predmetmi. Verejné vyhlásenia, propagácia alebo reklamné tvrdenia nepredstavujú špecifikácie kvality výrobku.
13.2. Za posúdenie vhodnosti dodaného alebo hotového tovaru, ktorý je určený na vlastné prevádzkové použitie alebo ďalšie spracovanie, ako aj za výber požadovanej kvality zodpovedá výlučne zákazník. To sa týka najmä dodržiavania zákonných a regulačných požiadaviek pri používaní našich výrobkov.
13.3. Nepreberáme žiadne zmluvné poradenské záväzky a nezodpovedáme za naše rady alebo odporúčania, ktoré sú poskytnuté s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti. Aplikácia, používanie a spracovanie produktov a služieb zakúpených od nás sú výlučne na zodpovednosti zákazníka. Vylúčenie zodpovednosti uvedené vo vetách 1 a 2 neplatí v prípadoch povinnej zodpovednosti, napr. podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku, v prípadoch úmyslu, hrubej nedbanlivosti, poškodenia života, zdravia alebo porušenia základných zmluvných povinností. Zmena dôkazného bremena v neprospech zákazníka nie je s vyššie uvedeným spojená.

14. § 14 Obalový materiál
14.1. Výber druhu a rozsahu obalu uskutočňujeme s náležitou starostlivosťou a podľa nášho najlepšieho uváženia. Odchýlky v druhu a rozsahu obalu, ktoré presahujú účel prepravy alebo ktoré si vyžadujú inú špeciálnu ochranu (napr. pri dlhodobejšej úschove alebo skladovaní), si vyžadujú výslovnú dohodu.
14.2. Obalový materiál preberáme späť len vtedy a v takom rozsahu, v akom sme k tomu povinní podľa zákona o obaloch.

§ 15 Povinnosť oznámenia vád, vady kvality, regresné nároky, odstúpenie od zmluvy, náhrada škody
15.1. Zákazník je zodpovedný za riadne plnenie svojich kontrolných povinností a povinností oznámenia vád podľa § 377 Obchodného zákonníka s cieľom zachovať záručné nároky a všetky ostatné nároky na naše dodávky, služby a práce. Po dodaní je zákazník povinný v obchodne obvyklom rozsahu skontrolovať nami dodané predmety alebo tovar, ktorý sme spracovali, a bezodkladne oznámiť vady kvality alebo spracovania. Skryté vady je potrebné oznámiť bezodkladne po ich zistení. Zákazník nám na našu žiadosť umožní prešetriť všetky nahlásené reklamácie vád a nebude na nich vykonávať žiadne zmeny formou ďalšieho spracovania, inštalácie alebo iného prevádzkového použitia až do rozhodnutia o potvrdení/zamietnutí reklamácie. V prípade zavineného porušenia povinnosti kontroly a oznámenia vád sa všetky existujúce vady považujú za potvrdené a prípadné nároky z vád sa už neuplatňujú. V prípade reklamácie je zákazník povinný bezodkladne nám umožniť preskúmanie zmluvného predmetu reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie si vyhradzujeme právo účtovať zákazníkovi prepravné a manipulačné náklady, ako aj náklady na kontrolu. Na služby a práce sa primerane vzťahujú vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa povinnosti preskúmania a oznámenia vád. Oznámenie vád nezbavuje zákazníka platobných povinností.
15.2. Za vady kvality, ktoré existujú v čase prechodu rizika, zodpovedáme nasledovne:
(a) Po prvé, máme právo na dodatočné plnenie podľa našej voľby v primeranej lehote. Ak je dodatočné plnenie neúspešné, zákazník môže - bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody - odstúpiť od zmluvy alebo znížiť odmenu.
(b) Nároky z vád neexistujú (i) v prípade len nepodstatnej odchýlky od zmluvne prisľúbenej kvality, (ii) v prípade len nepodstatného zhoršenia použiteľnosti a (iii) v prípade prirodzeného opotrebenia alebo poškodenia, ktoré vznikne po prechode rizika v dôsledku chybného alebo nedbalého zaobchádzania, nadmerného používania, nevhodného zariadenia, nekvalitných stavebných prác, nevhodného stavebného podkladu alebo ktoré vznikne v dôsledku osobitných vonkajších vplyvov, ktoré nie sú v zmluve uvedené. Ak zmeny alebo opravy vykoná zákazník alebo tretie osoby nevhodným spôsobom, nevznikajú pre ne ani nároky z vád, ani pre následky z toho vyplývajúce.
c) Nezodpovedáme, ak a pokiaľ sa v priebehu dodatočného plnenia zvýšia náklady zákazníka - najmä náklady na dopravu, cestovné, prácu a materiál - z dôvodu, že predmet dodaného tovaru alebo služby bol dodatočne premiestnený na iné miesto ako do priestorov zákazníka.
(e) Regresné nároky zákazníka voči nám podľa § 445a ods. 1 BGB (regresný nárok predávajúceho) existujú len do tej miery, pokiaľ zákazník neuzavrel so svojím odberateľom žiadne dohody presahujúce zákonné nároky z vád.
(f) Premlčacia doba nárokov a práv z vád našich výrobkov, služieb a prác, ako aj z nich vyplývajúcich škôd je jeden rok. Uvedená premlčacia lehota neplatí, pokiaľ zákon stanovuje dlhšie lehoty v prípadoch §§ 438 ods. 1 č. 2, § 445b a § 634a ods. 1 č. 2 BGB.
15.3. Ak zákazník odstúpi od zmluvy s nami, je povinný nahradiť škodu aj vtedy, ak sa predmet dodávky v dôsledku používania v súlade so zmluvou znehodnotí.
15.4. Ak je dohodnuté prevzatie výrobku, prevzatie sa uskutoční do jedného týždňa od doručenia oznámenia o pripravenosti na prevzatie v našom závode alebo v našom sklade. Náklady spojené s prevzatím znáša zákazník. Ak zákazník v tejto týždňovej lehote predmet dodávky neprevezme, považuje sa akceptácia za uskutočnenú. Pokiaľ sme neposkytli žiadnu záruku za stav diela ani sme úmyselne nezatajili vadu, sú práva zákazníka týkajúce sa vád po ukončení dohodnutého prevzatia zákazníkom vylúčené, pokiaľ zákazník neoznámil vadu, hoci ju mohol zistiť.
15.5. Následné práce na plnení, t. j. dodanie predmetu plnenia bez vád alebo odstránenie vady, nespôsobujú opätovný začiatok plynutia premlčacej lehoty, ale len zastavenie plynutia premlčacej lehoty vzťahujúcej sa na pôvodný predmet plnenia počas trvania následných prác na plnení. Dodatočné plnenie z našej strany nepredstavuje uznanie v zmysle § 212 ods. 1 č. 1 BGB.
15.6. Uvedené ustanovenia nepredstavujú žiadnu zmenu dôkazného bremena v neprospech zákazníka.
15.7. Okrem toho sa na nároky na náhradu škody (iné nároky na náhradu škody) vzťahuje ustanovenie bodu 17. Ďalšie nároky, resp. iné nároky ako tie, ktoré sú uvedené v bode 15 zákazníka voči nám a našim zástupcom z dôvodu vady kvality sú vylúčené.
15.8. Ak nie je výslovne uvedené inak, zákonné ustanovenia o začiatku plynutia premlčacej lehoty, prerušení plynutia lehoty, prerušení a obnovení plynutia lehôt zostávajú nedotknuté.

15.2.§ 16 Práva priemyselného vlastníctva a autorské práva; právne vady
16.1. Ak nie je dohodnuté inak, sme povinní poskytnúť dodávku alebo službu v krajine miesta odoslania alebo odberu len bez práv priemyselného vlastníctva a autorských práv tretích osôb (ďalej len "vlastnícke práva"). Ak tretia osoba vznesie voči zákazníkovi oprávnené nároky z dôvodu porušenia vlastníckych práv prostredníctvom nami poskytnutej dodávky alebo služby podľa zmluvy, sme povinní zákazníkovi v lehote stanovenej v bode 15.2 písm. f) nasledovne:
(a) Podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady (i) získame právo na používanie príslušných dodávok a služieb, (ii) zmeníme dodávky a služby tak, aby nedošlo k porušeniu vlastníckeho práva, alebo (iii) vymeníme dodávky a služby. Ak to pre nás nie je za primeraných podmienok možné, zákazník má právo na zákonné práva na odstúpenie od zmluvy alebo na zníženie ceny.
b) Pre nároky zákazníka na náhradu škody platia ustanovenia § 17.
c) Predpokladom pre naše povinnosti podľa § 16.1 je, že (i) zákazník nám bezodkladne oznámi nároky uplatnené treťou stranou, (ii) zákazník neuzná porušenie vlastníckych práv a (iii) všetky obranné opatrenia a rokovania o urovnaní zostávajú vyhradené pre nás. Ak zákazník pozastaví používanie dodávky alebo služby z dôvodu zmiernenia škody alebo z iných dôležitých dôvodov, je povinný informovať tretiu stranu, že ukončenie používania nie je uznaním porušenia vlastníckych práv.
16.2. Pokiaľ za porušenie (i) zodpovedá zákazník, (ii) vychádza zo špecifických požiadaviek zákazníka, (iii) je spôsobené použitím zákazníka, ktoré sme nemohli predvídať, alebo (iv) je spôsobené tým, že zákazník tovar alebo dodávky upravil a použil s výrobkami, ktoré sme nedodali, nevznikajú zákazníkovi žiadne práva vyplývajúce z porušenia práv duševného vlastníctva.
16.3. Okrem toho sa na nároky zákazníka podľa bodu 16.1 písm. a) v prípade porušenia práv duševného vlastníctva primerane vzťahujú ustanovenia bodu 15.2 písm. b) a e). V prípade iných právnych vád sa použijú ustanovenia oddielu 15.
16.4. V prípade iných právnych vád sa použijú ustanovenia oddielu 15.
16.5. Ďalšie nároky, resp. iné nároky ako tie, ktoré sú uvedené v tomto bode 16 zákazníka voči nám a našim zástupcom z dôvodu vady vlastníckeho práva sú vylúčené.

§ 17 Iné nároky na náhradu škody
17.1. Nároky na náhradu škody a náhradu nákladov zákazníka (ďalej spoločne len "nároky na náhradu škody") z akéhokoľvek právneho dôvodu, najmä z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu a z deliktu, sú vylúčené.
17.2. To neplatí v prípadoch povinnej zodpovednosti, (napr. podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku, v prípadoch úmyslu, hrubej nedbanlivosti, poškodenia života, zdravia alebo porušenia základných zmluvných povinností) . Nárok na náhradu škody za porušenie podstatných zmluvných povinností je obmedzený na zmluvne typickú, predvídateľnú škodu, pokiaľ nejde o úmysel, hrubú nedbanlivosť alebo zodpovednosť za škodu na živote, zdraví alebo zdraví. Uvedené ustanovenia nepredstavujú žiadnu zmenu dôkazného bremena v neprospech zákazníka.
17.3. Povinnosť nahradiť škodu je ďalej vylúčená, ak zákazník účinne obmedzil svoju zodpovednosť voči svojmu zákazníkovi. Zákazník sa bude snažiť dohodnúť sa na obmedzení zodpovednosti v rozsahu, v akom to umožňuje zákon v náš prospech.
17.4. Pokiaľ má zákazník nárok na náhradu škody podľa tohto bodu 17, tieto sa premlčujú v prípade nárokov z vád akosti podľa bodu 15.2 písm. f). Zákonné ustanovenia o premlčaní sa uplatňujú na nároky na náhradu škody z dôvodu (i) úmyselného konania (vrátane podvodného zatajenia vady), (ii) ujmy na živote, zdraví alebo slobode osoby, (iii) zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku, (iv) hrubej nedbanlivosti alebo zavineného porušenia podstatných zmluvných povinností, ako aj (v) ak sa uplatňujú zákonné ustanovenia o spotrebiteľskom predaji.

§ 18 Výhrada vlastníckeho práva
18.1. Všetok dodaný tovar zostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny alebo poplatkov za služby voči zákazníkovi, ako aj našich ostatných pohľadávok z obchodného vzťahu so zákazníkom (z predchádzajúcich alebo následných transakcií), ako aj všetkých vedľajších pohľadávok (napr. úrokov z omeškania, nákladov na omeškanie). Výhrada vlastníctva sa vzťahuje aj na pohľadávky, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktorých splatnosť je odložená, ako aj na pohľadávky voči zákazníkovi, ktoré vlastníme alebo nadobudneme z iných právnych dôvodov, ako sú kúpne zmluvy, zmluvy o dodávke prác alebo zmluvy o poskytovaní služieb, najmä pri nahradení uvedených pohľadávok pohľadávkami z abstraktných faktúr alebo pohľadávkami zo šekov. Zákazník je oprávnený disponovať vyhradeným tovarom len v rámci bežného a riadneho obchodného styku, najmä za účelom ďalšieho predaja alebo ďalšieho spracovania, pokiaľ sme neodvolali dispozičné oprávnenie.
18.2. Nakladanie alebo spracovanie vyhradeného tovaru zákazníkom sa vykonáva výlučne v našom mene, pričom zákazníkovi tým nevzniká nárok na mzdové nároky voči nám. Ak kombináciou, zmiešaním alebo spracovaním vyhradeného tovaru s vecami, ktoré nie sú naším vlastníctvom, vznikne nová vec alebo súhrn, nadobudneme spoluvlastnícky podiel v pomere našej fakturačnej hodnoty za vyhradené veci k výrobnej alebo obstarávacej hodnote cudzích vecí. Zákazník pre nás bezplatne uskladní rezervovaný tovar. Je povinný poistiť ich proti bežným rizikám, ako je požiar, krádež a poškodenie vodou, v obvyklom rozsahu. Zákazník nám týmto postupuje nároky na náhradu škody voči poisťovniam alebo iným náhradným dlžníkom, na ktoré má nárok zo škôd vyššie uvedeného druhu, a to vo výške fakturačnej hodnoty tovaru. Týmto toto vzdanie sa akceptujeme.
18.3. Zákazník nám vopred postupuje - v prípade spoluvlastníckeho tovaru - pohľadávky zákazníka, ktoré mu vzniknú voči druhému kupujúcemu z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru v pomere k hodnote uvedenej v odseku (2) veta 2 - (rozšírená výhrada vlastníctva). Ak sa hodnota rezervovaného tovaru u zákazníka zvýšila spracovaním alebo inými úpravami, je predbežné postúpenie obmedzené na výšku našej fakturačnej hodnoty zvýšenej o 10 %. Zákazník nesmie uplatniť nevymáhané časti pohľadávok v náš neprospech. Zákazník je oprávnený vymáhať pohľadávky sám v rámci bežného obchodného styku v rozsahu, v akom mu nevydáme pokyny. Peňažné sumy, ktoré inkasoval, je povinný bezodkladne previesť na nás, pokiaľ sú naše pohľadávky splatné. Zákazník je však povinný nás na požiadanie informovať o dlžníkoch tretích osôb a oznámiť im prevod. Naša právomoc vymáhať pohľadávku samostatne zostáva nedotknutá. Pohľadávku však nebudeme vymáhať, pokiaľ si zákazník plní svoje platobné povinnosti z prijatých výnosov, nie je v omeškaní s platením a najmä ak nebol podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo nedošlo k zastaveniu platieb. Ak zákazník previedol pohľadávky vyplývajúce z ďalšieho predaja vyhradeného alebo spoluvlastníckeho tovaru na tretie osoby (najmä úverové banky) v ich prospech skôr ako na nás, nepovažuje sa to za predaj v bežnom obchodnom styku. Za ďalší predaj v zmysle tohto odseku 3 sa považuje aj použitie vyhradeného tovaru na plnenie zmlúv o dielo.
18.4. Zákazník nás bude bezodkladne informovať o zadržaní alebo inom znehodnotení nášho vyhradeného tovaru alebo pohľadávok (častí pohľadávok), ktoré nám boli predtým postúpené a ktoré vznikli z ich ďalšieho predaja, tretími osobami. Zákazník na požiadanie umožní vstup do svojich obchodných priestorov za účelom identifikácie, označenia, oddeleného uskladnenia alebo odvozu vyhradeného tovaru. Zákazník sa zaväzuje oznámiť nám informácie potrebné na uplatnenie skôr postúpených pohľadávok voči druhotným odberateľom a poskytnúť na to potrebné dôkazy zo svojich obchodných dokumentov vo forme fotokópie.
18.5. Pokiaľ naše práva vyplývajúce z jednoduchej alebo rozšírenej výhrady vlastníctva v súvislosti s iným zabezpečením poskytnutým zákazníkom presahujú hodnotou naše pohľadávky z obchodného vzťahu o viac ako 10 %, na žiadosť zákazníka uvoľníme zabezpečenie podľa nášho výberu.
18.6. Ak dohodnutá výhrada vlastníctva podľa tohto bodu 18 nie je v prípade predaja do zahraničia povolená s rovnakým účinkom ako v nemeckom práve, tovar zostáva naším vlastníctvom až do zaplatenia všetkých našich pohľadávok, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu vzniknutého predajom tovaru. Ak táto výhrada vlastníctva tiež nie je prípustná s rovnakým účinkom ako v nemeckom práve, ale je prípustné vyhradiť si iné práva k tovaru, sme týmto oprávnení uplatniť všetky tieto práva. Zákazník je povinný spolupracovať pri opatreniach, ktoré máme v úmysle prijať na ochranu našich vlastníckych práv k tomuto tovaru alebo na ochranu iných práv na ich mieste.

19. § 19 Poznámka k ochrane údajov a elektronickému obchodu
19.1. V priebehu obchodného vzťahu so zákazníkom uchovávame údaje na účely spracovania údajov a vyhradzujeme si právo tieto údaje v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy poskytnúť tretím osobám (napr. poisťovniam). Naše práva a povinnosti sa riadia platnými ustanoveniami o ochrane údajov DSGVO a BDSG.
19.2.Ak na účely uzavretia zmluvy o dodávke tovaru alebo poskytovaní služieb používame telekomunikačné alebo mediálne služby (zmluva v elektronickom obchode) v zmysle § 312i BGB, zákazník sa vzdáva požiadavky, aby
(a) bol poskytnutý vhodný, účinný a dostupný technický prostriedok, pomocou ktorého môže zákazník pred odoslaním svojej objednávky identifikovať a opraviť vstupné chyby,
(b)informácie uvedené v článku 246c úvodného zákona k BGB boli oznámené jasným a zrozumiteľným spôsobom v dostatočnom predstihu pred podaním jeho objednávky a
c) prijatie jeho objednávky bolo bezodkladne potvrdené elektronickými prostriedkami.

§ 20 Záverečné ustanovenia
20.1. Neexistuje žiadne započítanie voči našim platobným nárokom, pokiaľ nejde o vzájomne uznanú, nespornú alebo právoplatne zistenú protipohľadávku zákazníka. Zákazník nie je oprávnený uplatniť si právo na zádržné z dôvodu protipohľadávok z iného ako konkrétneho zmluvného vzťahu.
20.2. Zmluvné vzťahy so zákazníkom sa riadia právom Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).
20.3. Sme oprávnení kedykoľvek podať žalobu na súde príslušnom podľa sídla zákazníka. Okrem toho sú vo všetkých sporoch vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu alebo v súvislosti s ním, ak je zákazník obchodnou spoločnosťou, výlučne príslušné súdy, ktoré sú príslušné podľa miesta nášho sídla.
20.4. Ak by niektoré ustanovenie týchto VOP a uzavretých dodatočných dohôd bolo alebo sa stalo neúčinným, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy.