Zásady spoločnosti

Na podporu úspešného rozvoja spoločnosti tvoria hlavné zásady jadro našej obchodnej filozofie. Ich cieľom je vyjadriť:

  • Sú určené nám všetkým
  • Opisujú ideálny stav
  • Označujú naše základné ciele, hodnoty a postoje

 

Naši zamestnanci sú našou najväčšou devízou

Naši zamestnanci majú možnosti rozvoja a perspektívy do budúcnosti v silnej komunite. Ich odmeňovanie je v súlade s výkonnosťou a trhom. Podporujeme a vyžadujeme osobnú angažovanosť, spoľahlivosť a nezávislé konanie. Naši zamestnanci sa podieľajú na firemnej zodpovednosti. Informácie sa poskytujú komplexne, rýchlo a v súlade s potrebami oddelenia.

Bezpečnosť práce je pre nás dôležitá

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov sú prvoradým a dôležitým kritériom úspechu našej spoločnosti. Zásadne sa vyhýbame rizikám a usilujeme sa o nulový počet pracovných úrazov. Prijímame všetky potrebné opatrenia v súlade s najnovšími poznatkami a vedomosťami, aby sme zabránili pracovným úrazom a chorobám z povolania. Všetci zamestnanci sú za to spoluzodpovední. Rýchla reintegrácia po nehodách a chorobách je pre nás samozrejmosťou.

Kvalita je na našej vlajke

Vynikajúca kvalita našich výrobkov a procesov má zásadný význam a je základom a predpokladom udržateľného úspechu spoločnosti. To je dôvodom našej hlavnej zásady: "Najvyššia kvalita najrýchlejším spôsobom". Aby sme to dosiahli, usilujeme sa o kultúru bez chýb. To zahŕňa otvorené riešenie chýb, pozitívnu kultúru učenia sa a neustále zlepšovanie. Rozhodujúcou silou sú pritom zodpovední, kompetentní a motivovaní zamestnanci.

Zákazníci určujú naše kroky

Na trhu sme vnímaní ako kompetentný výrobca ventilačných líšt. Naše služby vychádzajú z nápadov našich zákazníkov, s ktorými sa vždy snažíme o partnerský vzťah. Kompetencie, skúsenosti a inovácie nám umožňujú pružne reagovať na želania našich zákazníkov - Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás dôležitá, pretože spokojní zákazníci nám zabezpečujú prácu.

Všetci sme zodpovední za našu pracovnú atmosféru

Na základe spravodlivého a kolegiálneho jednania medzi sebou udržiavame pracovnú atmosféru, ktorá umožňuje každému zamestnancovi rozvíjať sa a mať radosť z práce. Naša spolupráca sa vyznačuje empatiou, otvorenosťou a vzájomným rešpektom. S ohľadom na naše strategické ciele sme pripravení prevziať zodpovednosť a prejaviť iniciatívu. Vedúci pracovníci poskytujú svojim zamestnancom pravidelnú spätnú väzbu a usilujú sa o posilnenie vzájomnej dôvery. Rešpekt a dôvera sú základnými prvkami našej pracovnej atmosféry.

Komunikácia

Komunikácia je dôležitou súčasťou našej firemnej kultúry. Komunikujeme medzi sebou otvorene, nepretržite, s dôverou a úprimne. Komunikácia pre nás nie je len šírenie informácií, ale aj prevádzková komunikácia, ktorá je formou našej firemnej kultúry, pre ktorú je charakteristická otvorená a konštruktívna výmena informácií a názorov. Sme presvedčení, že tento vzájomný otvorený dialóg je predpokladom efektívnej práce orientovanej na zákazníka a spokojnosti našich zamestnancov.

Školenie je pre nás dôležité

Aby sme mohli v budúcnosti zaručiť kvalitnú kvalifikovanú prácu, investujeme do vzdelávania mladších zamestnancov. Na praktickú aj teoretickú časť školenia zamestnávame ďalších inštruktorov. Toto opatrenie je potrebné na zabezpečenie kvalitnej odbornej prípravy, ktorá dlhodobo prispieva k úspechu našej spoločnosti. Naši zamestnanci preberajú zodpovednosť a sú pre účastníkov školenia vzorom, a tým prispievajú k poskytovaniu kvalitného školenia.

Naše inovácie formujú našu budúcnosť

Chceme, aby náš sortiment výrobkov aj v budúcnosti spĺňal požiadavky trhu. Starostlivým riešením problémov našich zákazníkov vyvíjame v spolupráci so spoločnosťou Knowhow inovatívne riešenia, ktoré používateľom našich výrobkov prinášajú trvalé výhody.

Udržiavame dobré vzťahy s našimi dodávateľmi

Od našich dodávateľov očakávame včasné, hospodárne a vyhovujúce dodávky. Udržiavame s nimi otvorený vzťah založený na spolupráci a podporujeme ich v neustálom zlepšovaní ich výkonnosti, kvality výrobkov a environmentálneho povedomia.

Staráme sa o naše životné prostredie

Snažíme sa o udržateľné využívanie zdrojov. Znečisťovaniu životného prostredia, ktoré spoločnosť spôsobuje, sa predchádza alebo sa znižuje prostredníctvom opatrení, ako je napríklad drvenie našich odpadov. Naše výrobné zariadenia sú najmodernejšie z hľadiska ochrany životného prostredia.

Veľké investície do najnovšej generácie fotovoltaických systémov symbolizujú našu snahu šetriť existujúce zdroje. Naši zamestnanci sú environmentálne uvedomelí, a preto aktívne prispievajú k ochrane životného prostredia. Mysli na zelenú, mysli na HoKa.

Čelíme globálnej konkurencii

Ako spoločnosť HoKa sledujeme cieľ byť úspešní na globálnom trhu s udržateľným a ziskovým rastom. Máme vynikajúce odborné znalosti v oblasti vývoja, výroby a distribúcie všetkých komponentov pre odvetvie vetrania.

Ako špecializovaný hráč sa zameriavame na udržateľné kľúčové produkty, a preto sme odolní voči vplyvom jednotlivých výkyvov na trhu. To nám umožňuje dosahovať pozitívne výsledky aj v slabých hospodárskych rokoch.