Företagsprinciper

För att stödja en framgångsrik företagsutveckling utgör de vägledande principerna kärnan i vår affärsfilosofi. De är avsedda att uttrycka följande:

  • De riktar sig till oss alla.
  • De beskriver det ideala tillståndet
  • De anger våra grundläggande mål, värderingar och attityder.

 

Våra anställda är vår största tillgång

Våra anställda har utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter i ett starkt samhälle. Deras ersättning är i linje med prestationer och marknaden. Vi uppmuntrar och kräver personligt engagemang, pålitlighet och självständigt agerande. Våra anställda är engagerade i företagsansvaret. Informationen är omfattande, snabb och i linje med avdelningens behov.

Arbetssäkerheten är viktig för oss

Våra anställdas hälsa och säkerhet är primära och viktiga kriterier för vårt företags framgång. Vi undviker principiellt faror och strävar efter noll arbetsolyckor. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder i enlighet med den senaste tekniken och kunskapen för att förebygga arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Alla anställda har ett gemensamt ansvar för detta. Snabb återanpassning efter olyckor och sjukdomar är en självklarhet för oss.

Kvalitet står på vår flagga

Den utmärkta kvaliteten på våra produkter och processer är av central betydelse och utgör grunden och förutsättningen för företagets hållbara framgång. Detta är anledningen till vår ledstjärna: "Högsta kvalitet på snabbast möjliga sätt". För att uppnå detta strävar vi efter en kultur med noll fel. Detta innebär bland annat att öppet hantera misstag, en positiv inlärningskultur och ständiga förbättringar. Ansvarsfulla, kompetenta och motiverade medarbetare är den avgörande kraften i detta.

Kunderna bestämmer våra åtgärder

På marknaden uppfattas vi som en kompetent tillverkare av ventilationslister. Våra tjänster bygger på våra kunders idéer och vi strävar alltid efter att skapa ett partnerskap med dem. Kompetens, erfarenhet och innovation gör det möjligt för oss att reagera flexibelt på våra kunders önskemål - Våra kunders tillfredsställelse är viktig för oss, för nöjda kunder säkrar våra jobb.

Vi är alla ansvariga för vårt arbetsklimat

På grundval av ett rättvist och kollegialt bemötande av varandra upprätthåller vi en arbetsmiljö som gör det möjligt för varje anställd att utvecklas och njuta av sitt arbete. Vårt samarbete präglas av empati, öppenhet och ömsesidig respekt. Med tanke på våra strategiska mål är vi beredda att ta ansvar och ta initiativ. Cheferna ger regelbunden feedback till sin personal och strävar efter att stärka det ömsesidiga förtroendet. Respekt och förtroende är viktiga komponenter i vårt arbetsklimat.

Kommunikation

Kommunikation är en viktig del av vår företagskultur. Vi kommunicerar öppet, kontinuerligt, förtroendefullt och ärligt med varandra. För oss är kommunikation inte bara informationsspridning, utan kommunikation är en del av vår företagskultur som kännetecknas av ett öppet och konstruktivt utbyte av information och åsikter. Vi är övertygade om att denna öppna dialog med varandra är en förutsättning för ett effektivt, kundorienterat arbete och för att våra medarbetare ska vara nöjda.

Utbildning är viktigt för oss

För att kunna garantera bra kvalificerat arbete i framtiden investerar vi i utbildning av yngre personal. Vi anställer ytterligare instruktörer för både den praktiska och teoretiska delen av utbildningen. Denna åtgärd är nödvändig för att garantera en utbildning av god kvalitet som bidrar till företagets framgång på lång sikt. Våra anställda tar ansvar och fungerar som förebilder för praktikanterna och bidrar på så sätt till en bra utbildning.

Vår innovation formar vår framtid

Vi vill att vårt produktsortiment även i framtiden ska uppfylla marknadens krav. Genom att noggrant ta itu med våra kunders problem utvecklar vi innovativa lösningar i samarbete med Knowhow, som erbjuder hållbara fördelar för användarna av våra produkter.

Vi upprätthåller goda relationer med våra leverantörer

Vi förväntar oss att våra leverantörer levererar i rätt tid, ekonomiskt och i enlighet med kraven. Vi upprätthåller en öppen och samarbetsinriktad relation med dem och stöder dem i den kontinuerliga förbättringen av deras prestationer, produktkvalitet och miljömedvetenhet.

Vi värnar om vår miljö

Vi strävar efter en hållbar användning av resurser. Miljöföroreningar som orsakas av företaget undviks eller minskas genom åtgärder som till exempel fragmentering av våra kassationer. Våra produktionsanläggningar är toppmoderna när det gäller miljöskydd.

Stora investeringar i den senaste generationens solcellssystem symboliserar vår vilja att spara på befintliga resurser. Våra anställda är miljömedvetna och bidrar därför aktivt till miljöskyddet. Tänk grönt och tänk HoKa.

Vi möter den globala konkurrensen

Som företag HoKa strävar vi efter att vara framgångsrika på den globala marknaden med hållbar och lönsam tillväxt. Vi har enastående expertis inom utveckling, tillverkning och distribution av alla komponenter för ventilationsbranschen.

Som en nischad aktör fokuserar vi på hållbara nyckelprodukter och är därmed motståndskraftiga mot effekterna av enskilda marknadssvängningar. Detta gör det möjligt för oss att uppnå positiva resultat även under svaga konjunkturår.

 

Hållbarhet på HoKa

Hos oss finns inget plastavfall

Som plastförädlingsföretag är vi medvetna om det ansvar vi har för vår miljö och framtida generationer. Det är därför vi återvinner alla våra startdelar, kassationer och sprues.

Plast av samma typ samlas in separat och återvinns av våra partnerföretag.

Hos våra samarbetspartners som specialiserat sig på plaståtervinning fragmenteras lös plast, t.ex. folier, alla typer av kantrester, produktionsfel, hylsor och ark, i plastkvarnar i en återvinningsanläggning, separeras vid behov från andra material och bearbetas sedan direkt i en återvinningsanläggning.

Där smälts plasten, skickas genom filter- och avgasningszoner, komprimeras och bearbetas slutligen till nytt plastgranulat. På så sätt skyddar vi vår miljö och sparar resurser så att vi även i framtiden kan producera hållbara plastprodukter av hög kvalitet med ett välfungerande avfallshanteringssystem.

Bevara jorden för framtida generationer

I en anda av hållbarhet och för att vår planet ska leva länge använder vi förnybar energi för att producera vår el.

Vårt solcellssystem sparar inte bara fossila bränslen och minskar därmed koldioxidutsläppen, utan producerar - i hållbarhetens anda - även mer energi under sin livstid än vad som krävdes för att tillverka det. Detta är ett viktigt steg mot en grön framtid.

Även om vår anläggning producerar mer el än vi behöver för HoKa, funderar vi på att bygga fler solcellsanläggningar:
Vår "gröna el" matas redan in i det lokala elnätet och vi skulle vilja ha ännu mer grön el för en hälsosam och ekologisk framtid.

Tänk grönt - tänk HoKa!

Aktuell prestanda för våra solcellssystem

ConstructionOutput/DayOutput/MonthOutput/Year
NRW 13.12 t CO221.42 t CO2
NRW 22.84 t CO216.92 t CO2
NRW 30.22 t CO22.78 t CO212.26 t CO2
NRW 42.1 t CO29.57 t CO2
NRW 5